Bułgaria

Szkoła Zawodowa Winiarstwa i Produkcji Wina im. Aleksandara Stamboliyskiego w Bułgarii, Pleven (Profesionalna gimnazia po lozarstvo i vinarstvo „Alexandar Stamboliiski” – Pleven) powstała w 1890 roku i w ciągu pierwszych lat zdobyła rangę postępowego ośrodka oświaty w dziedzinie edukacji rolniczej.

W tym roku obchodzimy 130 rocznicę założenia szkoły.

Głównym celem naszej pracy jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie rolniczej produkcji umażliwiając im dobrą jakość szkolenia, adekwatną do wymagań europejskiego rynku pracy.

 

Najważniejszymi celami naszej pracy są:

 • Spełnianie państwowych wymagań edukacyjnych dotyczących zawodów i kierunków, poprzez wykonywaną pracę związaną z nauczaniem we wszystkich aspektach, formach i treściach.
 • Uznanie samooceny jako podejścia do zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz szkolenia zawodowego, a zarazem ustanowienie europejskich ram odniesienia, jako narzędzia do wdrażania europejskich strategii w dziedzinie kształcenia i nauczania zawodowego;
 • Usprawnienie form i metod nauczania uczniów poprzez uaktualnianie  materiału, wybór optymalnej struktury zajęć, zapewniających rzetelne informację oraz aktywny udział w procesie nauczania;
 • Skoncentrowanie się na elementarnych prawidłowościach i ideach, w celu opanowania metod nauczania, rozwiązywanie problemów o praktycznym zastosowaniu;
 • Pobudzanie twórczej autonomii i inicjatywy uczniów podczas oraz poza lekcjami poprzez zlecanie pracy samodzielnej, w grupach lub wykorzystywanie innej innowacyjnej metody w celu zaangażowania uczniów.
 • Nauczanie nowych materiałów edukacyjnych, by poprawić wiedzę uczniów i zachęcić do interakcji;
 • Kontynuowanie doskonalenia kształcenia ogólnego i zawodowego zgodnie z obecnymi wymogami podnoszenia umiejętności czytania i pisania oraz kultury uczniów, a zarazem nacisk na ich wiedzę i umiejętności zawodowe;
 • Kontynuowanie pracy nad wprowadzeniem do planu edukacji obywatelskiej, by kształtować inteligentne osobowości, zdolnych i myślących młodych ludzi posiadających obycie społeczno-obyczajowe;

 

Obraz demograficzny w Bułgarii nadal budzi obawy dotyczące właściwego kierunku zawodowego młodych ludzi i ich włączenia na rynek pracy.

Nasze starania w tym kierunku mają na celu:

 • zapewnianie elastycznego dostępu do szkolenia zawodowego;
 • zapewnianie elastycznych programów nauczania i form szkolenia;
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego w realnym środowisku pracy dla osób powyżej 16 roku życia;
 • pokonywanie trudności w nauce,
 • pokonywanie słabości metodologii nauczania i organizacji szkoleń;
 • zróżnicowanie sposobu oceny;
 • przezwyciężenie negatywnego nastawienia uczestników w procesie nauczania i braku ich motywacji;
 • poprawa dyscypliny oraz wdrażanie środków przeciwko przemocy i agresji w szkole.

 

Współpraca z rodzicami jest na dobrym poziomie. Staramy się angażować ich w życie szkolne, między innymi w rozwiązywanie problemów, zapobieganie zażywaniu narkotyków i środków odurzających, zmniejszanie agresji uczniów, zapobieganie nieobecnościom, ucieczkom ze szkoły, czy zachowaniom antyspołecznym.

Nauczyciele dbają o przestrzeganie swoich zobowiązań zawodowych.

Zespół jest doświadczony w pracy z projektami europejskimi. Świadczy o tym udana realizacja projektów w zakresie mobilności studentów w programie „Uczenie się przez całe życie” – program sektorowy Leonardo da Vinci oraz w programie Erasmus +, KA-1 – Praktyka mobilności i KA-2 – partnerstwa strategiczne.

www.pglv-pleven.alle.bg